Contribute to the Movement

Help us keep the movement going, and growing!

Website Hosting

The development, maintenance, upkeep and hosting of this website all require money. We are currently working on making the data from over 500+ RTI requests we've submitted available from this website.

Human Effort

Submitting and following-up on RTI requests, carrying out long-term monitoring of state institutes and advocating for accountability take a lot of hours of work. There is also an element of risk involved in fighting against the culture of secrecy embedded within the system.

Legal Action

Some state institutes (like state-owned enterprises) are actively fighting against the applicability of the RTI Act. Several of these companies have lodged cases in court to fight against transparency, and one has even lodged a case directly against us.

How to Contribute

Consider making a donation

MVR: 7701473842101

USD: 7730000148891

Send us tips or information you would like to have featured or shared with the public:

zinmaadhaaru@gmail.com

Connect with us on social media and help spread the word!

https://twitter.com/zinmaadhaaru

https://facebook.com/ZinmaadhaaruProject

Making a difference

Our work has been featured on the news!

DateSource LinkArchive LinkHeadline
02-May-24Hafthaa-Ministry of Transportޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މުސާރައަށް ކުރާ ޖުމުލަ ހަރަދުގެ 50 ޕަސެންޓް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް
02-Mar-24Mihaaru-Badminton Association of Maldivesބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ އެތައް ތުހުމަތެއް
27-Dec-23Sosal-Male' City Council713 parking slots leased to the general public
24-Dec-23CNM News-NCTCއެންސީޓީސީ އަށް އާ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލެއް
10-Dec-23Theyvees-President's Officeހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޕްލޭން "ބީ" އަށް 80،000 ރުފިޔާ ހަރަދުވި
10-Dec-23The Press-President's Officeހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހަރަދުވީ ޖުމްލަ 23 މިލިއަން، އޭގެތެރެއިން ތަން ތައްޔާރު ކުރަން 22 މިލިއަން
17-Apr-23Dhiyares-HDCއެޗްޑީސީ ރިބްރޭންޑުކުރަން 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވޭ
12-Nov-23Hathaavees-President's Officeހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހޭދަކުރީ ޖުމްލަ 23 މިލިއަން ރުފިޔާ
11-Feb-23Dhauru-Ministry of Defenceފަޔަ ހައިޑްރަންޓް ނިޒާމު ހަރުކުރިތާ ދެ އަހަރު، އެކަމަކު ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ
11-Feb-23Adhadhu-Ministry of Defenseދެ އަހަރުވީ އިރުވެސް ފަޔާ ހައިޑްރަންޓުތައް ހުރީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި
06-Feb-23Times of Addu-Bank of MaldivesHigh Court upholds Information Commissioner’s decision to release BML’s salary details
06-Feb-23Adhadhu-Bank of Maldivesބީއެމްއެލްގެ މުސާރަ އާއި މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ދޭން އެންގުން
05-Feb-23Sangu-Bank of Maldivesދެކޮޅުހެދި ބީއެމްއެލްގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ހާމަކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަންގައިފި!
05-Feb-23Dhauru-Bank of Maldivesއާރުޓީއައި ގާނޫނު ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ހިނގާނެ: ހައި ކޯޓު
18-Aug-22 Times of Addu-NCTCRetired Zakariyya still receives MVR 51,000 monthly
16-Aug-22 Addu LiveArchive MVNCTCރިޓަޔަރ ކުރުމުންވެސް ޒަކަރިއްޔާ އަށް މަހަކު 51,000
16-Aug-22 Vaguthu News-NCTCރިޓަރާކުރެއްވި ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު 51,000 ލިބޭ ސިޔާސީ މަގާމެއްގައި
16-Aug-22 CNM News-NCTCރިޓަޔާކުރެއްވުމުން އެެއްފަހަރާ މިލިއަން ރުފިޔާ، މިހާރުވެސް މަހަކު 51,730 މަންސޫރަށް ލިބޭ
16-Aug-22The PressArchive MVNCTCރިޓަޔާކުރެއްވި ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރަށް އަދިވެސް މަހަކު 51,000 ރުފިޔާ ލިބޭ
16-Aug-22 Dhen MV-NCTCޒަކަރިއްޔާ ރިޓަޔާކުރެއްވުމުން އެއް މިލިއަން, މިހާރު ވެސް މަހަކު ބައިލައްކަ ރުފިޔާ
16-Aug-22Hiraaas News-NCTCރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައި ހުންނެވި ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރަށް ދައުލަތުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް
16-Aug-22Dhiyares-NCTCޒަކަރިއްޔާ ރިޓަޔާކުރެއްވުމުން މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، މިހާރުވެސް މަހަކު 51,730 ރުފިޔާ
16-Aug-22Dhauru News-NCTCރިޓަޔާކުރެއްވި ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރަށް އަދިވެސް މަހަކު 51,000ގެ މުސާރައެއް
13-Apr-22Kaafu-Asset Recovery Commissionއުވާލާފައިވާ އެސެޓްރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް އާންމުކުރަނީ
12-Apr-22Dhauru News-President's Officeއެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓެއް އާންމުކުރަނީ
08-Apr-22Mihaaru News-Male' City Councilއާރުޓީއައި އިން މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދުމުން އައިމަން އަށް އިންޒާރު ދީފި
07-Apr-22Dhauru News-Male' City Councilމައުލޫމާތު ހޯދަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި އެދޭތީ އިންޒާރު ދީފި: އައިމަން
19-Mar-22Dhauru News-President's Officeއެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން: ގެއްލުނު ފައިސާ ނުހޯދި 11 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭކާރު
27-Feb-22Adhadhu News-MIRAރިސޯޓުތަކުން 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނުދައްކާ!
15-Feb-22Dhiyares-Former President's Officeނަޝީދުގެ އޮފީހުން ފައިސާ ހަރަދު ކުރި ގޮތް ހާމަކުރަން ހަތް ދުވަސް ދީފި
31-Jan-22Hafthaa MVArchive MVPeople's Majlisއަށް މެންބަރަކު ވީއައިޕީ ލައުންޖުގެ ހިދުމަތް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހޯއްދަވާފައެއް ނުވޭ
30-Jan-22Hathaavees-People's Majlisއެއާޕޯޓުގައި ހުންނަ މަޖިލިސް ވީއައިޕީ ލައުންޖު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރީ ކާނަލް ނާޒިމް
17-Jan-22Sun OnlineArchive MVMIRAމިދިޔަ ދެ އަހަރު އެކަނިވެސް ރިސޯޓު ކުލިން ނުލިބޭ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ
17-Jan-22Dhivehi Noos-MIRAރިސޯޓް ތަކުން ދައުލަތަށް ނުދައްކާ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް – އައިމަން
17-Jan-22Mihaaru News-MIRA1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިސޯޓް ކުލި ނުލިބި އެބައޮތް
26-Dec-21Kulhudhuffushi OnlineArchive MVPresident's Officeއެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ހަރަދުތައް 9.9 މިލިއަން ރުފިޔާގައި
26-Dec-21Hafthaa MVArchive MVPresident's Officeރިޔާސީ ދެ ކޮމިޝަނަށް 15.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެއްޖެ, މުސާރައަށް އެކަނި 14 މިލިއަން!
26-Dec-21The PressArchive MVPresident's Officeތިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަކަށް 16 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި
26-Dec-21Sun OnlineArchive MVAsset Recovery Commissionއެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ހަރަދުތައް 9.9 މިލިއަން ރުފިޔާގައި، އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް މެންބަރުންގެ މުސާރައަށް
26-Dec-21Addu LiveArchive MVPresident's Officeއެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރައަށް މިހާތަނަށް 9.1 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްފި
26-Dec-21Bonthi-Commission on Deaths and Disappearencesމަރު ކޮމިޝަނުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސަށް 4.7 މިލޔަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފި!
26-Dec-21Ari Online-Commission on Deaths and Dissapearencesމަރު ކޮމިޝަނަށް 5.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި
12-Dec-21RasMv-Former President's Officeކުރީގެ ރައީސުންގެ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް ފިނޭންސަކުން ނުދިން
25-Nov-21Raajje MV-FAMއެފްއޭއެމުން މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 1.3 މިލިޔަން ރުފިޔާ!
16-Nov-21CNM News-FAMރޮހިންގާ ޗެރިޓީ މެޗުން ލިބުނު ފައިސާތަކެއް ގެއްލިއްޖެ
08-Nov-21The Edition-People's MajlisMPs spend MVR 3 million over three years to use airport VIP lounge
08-Nov-21Adhadhu News-People's Majlisމެމްބަރުންގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖް ހަރަދު ތިން މިލިއަނަށްވުރެ މަތި، އެންމެ ބޮޑު ހަރަދު އާއިލާ އާއި އެކުވެރިންނަށް
08-Nov-21Dhen-People's Majlisތިން އަހަރު ތެރޭ މެމްބަރުން ވީއައިޕީ ލައުންޖަށް 3 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްފި
27-Sep-21Adhadhu News-MACLމުސާރަ ހާމަކުރަން އެމްއޭސީއެލް ދެކޮޅު: ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟
27-Sep-21Dhauru News-MACLއެމްއޭސީއެލްގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ހާމަކުރަން ދެކޮޅުހަދައިފި
25-Sep-21Addu LiveArchive MVMACLމުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ، އެމްއޭސީއެލްގެ ވެރިންގެ މުސާރަ ހާމަނުކުރި
25-Sep-21Times of Addu-MACLMACL refuses to disclose the salary of upper management
09-Sep-21Maldives Financial Review-ICOMRight to Information
04-May-21MvPlus-Former President's Office ކުރީގެ ރައީސުންނަށް އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބޭވަރު އިނގޭތަ؟
26-Jan-21Sun OnlineArchive MVMale' City Councilއެންމެ ފަހުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މުސާރަ އާންމުކޮށްފި
22-Jan-21RaajjeMv-Male' City CouncilInformation Comm'r gives Malé City Council a week to disclose remuneration details
22-Jan-21Sun OnlineArchive MVMale' City Councilމައުލޫމާތު ނުދޭން ދެއްކީ އަސާސެއް ނެތް ބަހަނާތަކެއް
20-Jan-21DhiyaresArchive MVMale' City Councilމާލެގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 7 ދުވަސްތެރޭ ހާމަކުރަން އަންގައިފި
02-Nov-20Hurihaa MV-Ministry of Environmentއެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންސަލްޓެންޓަކަށް 8،000 ޕައުންޑުގެ މުސާރައެއް
19-Oct-20Voice MVArchive MVPresident's Officeޞާލިހް ސަރުކާރު: މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގެ 29 ބޭފުޅުން، ބޭފުޅަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 66000 ރުފިޔާ
19-Oct-20Eydhafushi VoiceArchive MVPresident's Office”ރައީސް އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރަ އަށް މަހަކު 1.7 ރުފިޔާ ހަރަދުވޭ. “
Personal features
DateSource LinkArchive LinkHeadline
28-Oct-23Dhivehi Miveshi-ހުޅުވިފައިވާ ޒިންމާދާރު ސަރުކާރެއް މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟
07-Apr-22ADM-Press Release: Threats and intimidation against Right to Information practitioner Aimon Latheef by an employee at the Male’ City Council
09-Jun-22CIVICUS Monitor-Harassment of journalists, activists as well as anti-protest decree erodes freedoms in the Maldives
07-Aug-21Art Lords-Behind the Change in South Asia
25-Jul-21Innovation for Change - South Asia-See Me Campaign
17-Oct-20Mihaaru NewsArchive MVއައިމަންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ސިއްރުކުރުމުގެ ސަގާފަތާ ދެކޮޅަށް